BURKOLÓ - Építőipari szakmai képzések,OKJ-s vizsgák

Battelló Bt
Építőipari szakmai képzések
E-001482/2016 (2016.06.23.)
szakmai vizsgák
2020
Title
Tartalomhoz ugrás

BURKOLÓ

Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelete a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról
 
Hatályos: 2018.09.01-től


A 258. sorszámú Burkoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 13
1.2. Szakképesítés megnevezése: Burkoló
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: -
2.3. Előírt gyakorlat: -
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások
A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7534 Burkoló Hidegburkoló
3.1.3. Térburkoló
3.1.4. Homlokzatburkoló
3.1.5. Hidegfal- és padlóburkoló
3.1.6. Díszítőmozaik-burkoló
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni
- a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget
- alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket
- a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére
- vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni
- speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek)
- falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni
- térburkolatokat készteni
- a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani
- szükséges munkaállványt építeni és bontani
- a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni
- munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni
- munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását
- gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
- gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről
- átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
3.3.  Kapcsolódó szakképesítések
A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 582 01 Ács azonos ágazat
3.3.4. 34 582 02 Bádogos azonos ágazat
3.3.5. 34 582 16 Épületszobrász és műköves azonos ágazat
3.3.6. 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó azonos ágazat
3.3.7. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.8. 34 582 17 Kőfaragó azonos ágazat
3.3.9. 34 582 14 Kőműves azonos ágazat
3.3.10. 54 582 03 Magasépítő technikus azonos ágazat
3.3.11. 54 582 04 Mélyépítő technikus azonos ágazat
3.3.12. 34 582 10 Szárazépítő azonos ágazat
3.3.13. 34 582 15 Tetőfedő azonos ágazat
3.3.14. 34 582 11 Útépítő azonos ágazat
3.3.15. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
3.3.16. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység
4.4. 11855-16 Burkolás előkészítés
4.5. 11856-16 Hidegburkolás
4.6. 11857-16 Speciális burkolás
4.7. 11725-16 Térburkolás
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10101-12 Építőipari közös tevékenység írásbeli
5.2.4. 11855-16 Burkolás előkészítés szóbeli, írásbeli
5.2.5. 11856-16 Hidegburkolás írásbeli
5.2.6. 11857-16 Speciális burkolás szóbeli
5.2.7. 11725-16 Térburkolás írásbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. szóbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Térburkolat és hidegburkolat készítése.
A vizsgafeladat ismertetése:
Előre elkészített beton aljzatra, szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján.
A vizsgázó által előre előkészített falfelületen ragasztott vékonyágyas hidegburkolat készítése adott burkolati terv alapján, fugázás nélkül.
A vizsgafeladat időtartama: 420 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:
Hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, egyszerű burkolati terv készítése a feladathoz kapcsolódó technológiai sorrend meghatározásával.
A vizsgafeladat ismertetése:
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, dokumentálása, valamint számlakészítés a kiszámított mennyiségek alapján a tervezett munkáról.
Adott felülethez, adott méretű burkolólapokkal, burkolati terv készítése. A megrendelői igények ismeretében az elkészítendő burkolat technológiai sorrendjének meghatározása.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Hidegburkoló ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazza: Burkolás előkészítés, Speciális burkolás, Hidegburkolás
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Mérőeszközök
6.3. Kitűző eszközök, szintező műszerek
6.4. Jelölőeszközök
6.5. Burkoló munka kéziszerszámai
6.6. Fúrógépek
6.7. Ragasztóanyag keverőgép
6.8. Csempevágók
6.9. Vizes csempevágók
6.10. Betonkeverő gép
6.11. Térkő roppantó
6.12. Szerelő- és bontószerszámok
6.13. Anyagmozgató gépek, berendezések, eszközök
6.14. Sarokcsiszoló gép
6.15. Lapvibrátor
6.16. Földmunkák kéziszerszámai
6.17. Kézi és gépi döngölők, tömörítők
6.18. Egyéni védőfelszerelés
6.19. Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
7. EGYEBEKBattelló Bt
Nyilvántartásba vételi szám: E-001482/2016, (2016.06.23)

Ügyfélszolgálat: 2120 Dunakeszi Bocskai u. 59.
Ügyfélfogadás: hétfő- szerda 10-12 óráig.
(Vagy telefonon történt bejelentkezéskor a hét bármely napján.)
Telefon.: +36-20-523-7221,   e-mail: czky@invitel.hu
 
Vissza a tartalomhoz